Daily Prayers

 

 

 

Friday Prayers

(Salat Al-Juma)

(1st Salah:)

12:30 PM - 1:00 PM

(2nd Salah:)

1:30 PM - 2:00 PM